#Trianon100


Hwngariaid y tu hwnt i ffiniau | Hungarians beyond borders | Határontúli magyarok


Szeklerland in Transylvania, Romania, is home to around 600,000 Szeklers – a subgroup of Hungarians known for their passion for folk dance, their richly carved Szekler gates, and the delicious chimney cake. Have you tried one yet?

Mae Gwlad y Székely yn Transylfania (Rwmania) yn gartref i tua 600,000 o bobl o Székely – is-grŵp o Hwngariaid sy’n enwog am eu hangerdd am ddawnsio gwerin, eu giatiau Székelaidd sydd wedi’u cerfio’n wych, a’r gacen simnai blasus. Ydych chi wedi blasu un eto?

Hungarians are Serbia’s second largest ethnic group. Most of them – about 250,000 – live in the very multicultural Autonomous Region of Vojvodina, or Vajdaság in Hungarian. Into pop music? Hungarian singers Magdi Rúzsa and Heni Dér are both from here!

Hwngariaid yw ail grŵp ethnig mwyaf Serbia. Mae’r mwyafrif ohonynt – tua 250,000 – yn byw yn Nhalaith Hunanlywodraethol Vojvodina, neu Vajdaság yn Hwngareg. Ydych chi’n hoff o gerddoriaeth pop? Mae’r cantorion Hwngaraidd, Magdi Rúzsa ac Heni Dér hefyd yn dod o Vajdaság!

In rural eastern Romania, you’ll find the Moldavian Csángós – around 60,000 Catholics who speak a fascinating archaic version of Hungarian and are incredibly proud of their Csángó traditions. Look at those beautiful folk costumes!

Yn nwyrain gwledig Rwmania, byddwch yn dod o hyd i’r Csángó o Moldafia – tua 60,000 o Gatholigion sy’n siarad fersiwn diddorol a hynafol o Hwngareg ac yn hynod falch o’u traddodiadau Csángó. Edrychwch ar eu gwisgoedd gwerin hardd!

The Hungarian language and culture continue to thrive in Slovenia’s Muravidék (Prekmurje) region, with bilingual schools, Hungarian newspapers and a rich Hungarian cultural scene in the border town of Lendva (Lendava).

Mae iaith a diwylliant Hwngari yn parhau i ffynnu yn y rhanbarth Muravidék (Prekmurje) yn Slofenia, gydag ysgolion dwyieithog, papurau newydd Hwngareg a golygfa ddiwylliannol gyfoethog o Hwngari yn nhref ffiniol Lendva (Lendava).

Known as Felvidék, southern Slovakia is home to almost half a million Hungarians. If you can’t visit, get to know the region by reading a novel from Felvidék-born writer Kálmán Mikszáth or listening to a few songs from folk rock band Ghymes

Wedi’i hadnabod fel Felvidék, mae De Slofacia yn gartref i bron hanner miliwn o Hwngariaid sy’n teimlo’n gysylltiedig iawn â Hwngari. Os nad ydych yn gallu ymweld, dewch i adnabod y rhanbarth trwy ddarllen nofel gan awdur a anwyd yn Felvidék, Kálmán Mikszáth, neu wrando ar ychydig o ganeuon gan y band roc gwerin Ghymes.

To the northeast of Hungary, Kárpátalja (or the Zakarpattia Oblast) in Ukraine is home to around 150,000 Hungarians. The region is renowned for its heritage sites, including the castles of Munkács (Mukachevo), Ungvár (Uzhhorod) and Huszt (Khust).

I’r gogledd ddwyrain o Hwngari, mae Kárpátalja (neu’r Zakarpattia Oblast) yn yr Wcráin yn gartref i tua 150,000 o Hwngariaid. Mae’r rhanbarth yn enwog am ei safleoedd treftadaeth, gan gynnwys cestyll Munkács (Mukachevo), Ungvár (Uzhhorod) a Huszt (Khust).


Dinasoedd y tu hwnt i’r ffin | Cities beyond the border | Határontúli városok


Despite the 250-mile distance from Hungary, Csíkszereda – or Miercurea Ciuc in Romanian – has an over 80% Szekler-Hungarian population. The town is famous for the annual Csíksomlyó Pilgrimage which attracts believers from across Szeklerland, Hungary and beyond.

Er gwaethaf ei bod wedi’i lleoli 250 milltir o Hwngari, mae dros 80% o boblogaeth Csíkszereda yn bobl Székely. Mae’r dref yn enwog am bererindod flynyddol Csíksomlyó sy’n denu credinwyr o bob rhan o Wlad y Székely, Hwngari a thu hwnt.

After the Treaty of Trianon, the town of Komárom was split across the border, creating two separate towns. Today, over half of the Slovakian Komárno’s population are Hungarians, and the town is connected to Komárom in Hungary by the Elisabeth Bridge.

Ar ôl Cytundeb Trianon, rhannwyd tref Komárom dros y ffin, gan greu dwy dref ar wahân. Heddiw, mae dros hanner poblogaeth Komárno, yn Slofacia, yn Hwngariaid, ac mae’r dref wedi’i chysylltu â Komárom yn Hwngari gan Bont Elisabeth.

The town of Beregszász, or Берегове/Berehove in Ukrainian, is an important cultural centre for the Hungarians of Kárpátalja. All over the city, you’ll find statues of Hungary’s heroes including King St. Stephen and poet Sándor Petőfi.

Mae tref Beregszász, neu Берегове/Berehove yn Wcreineg, yn ganolfan ddiwylliannol bwysig i’r Hwngariaid yn Kárpátalja. Ym mhob rhan o’r ddinas, byddwch yn dod o hyd i gerfluniau o arwyr Hwngari gan gynnwys y Brenin San Steffan a’r bardd Sándor Petőfi.

The Transylvanian town of Sepsiszentgyörgy, or Sfântu Gheorghe in Romanian, is one of Szeklerland’s key cultural hubs, and is home to the Szekler National Museum. Did you know the town has had 23 names over its history?

Mae tref Transylfanaidd Sepsiszentgyörgy, neu Sfântu Gheorghe yn Rwmaneg, yn un o brif ganolfannau diwylliannol Gwlad y Székely, ac mae’n gartref i Amgueddfa Genedlaethol Gwlad y Székely. A wyddoch chi fod y dref wedi cael 23 o enwau dros ei hanes?

Szabadka – or Суботица/Subotica in Serbian – is a cultural and political centre for Hungarians in Vajdaság (Vojvodina). The city is renowned for its stunning City Hall and synagogue, both built by Hungarian architects Dezső Jakab and Marcell Komor.

Mae Szabadka, neu Суботица/Subotica yn Serbeg, yn ganolfan ddiwylliannol a gwleidyddol i Hwngariaid yn Vajdaság (Vojvodina). Mae’r ddinas yn enwog am ei Neuadd Ddinesig a’i synagog syfrdanol, a adeiladwyd gan y penseiri Hwngaraidd Dezső Jakab a Marcell Komor.

Known to Hungarians as Felsőőr, the town of Oberwart in Austria has a significant Hungarian-speaking population.  Interestingly, most Hungarians in the area are descendants of frontier guards from the eleventh century.

Yn adnabyddus i Hwngariaid fel Felsőőr, mae gan dref Oberwart yn Awstria boblogaeth sylweddol sy’n siarad Hwngareg. Yn ddiddorol, mae’r rhan fwyaf o Hwngariaid yn yr ardal yn ddisgynyddion o warchodlu’r ffin o’r unfed ganrif ar ddeg.

The castle of Munkács, or Мукачево/Mukachevo in Ukrainian, is of historical importance to the Hungarians of Kárpátalja. Famous Hungarian painter Mihály Munkácsy was also born here, and later adopted the name of the town as his pseudonym.

Mae Castell Munkács, neu Мукачево/Mukachevo yn Wcreineg, o bwysigrwydd hanesyddol i’r Hwngariaid yn Kárpátalja. Ganwyd y peintiwr enwog o Hwngari, Mihály Munkácsy yma hefyd, ac yn ddiweddarach mabwysiadodd enw’r dref fel ei ffugenw.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: